PMIS ONLINE

.........

Online

Không còn giới hạn về không gian và thời gian.

Báo cáo tổng hợp

Số liệu được tổng hợp tự động, không cần đơn vị cấp dưới phải thực hiện thao tác nộp dữ liệu.

Kiểm tra dữ liệu

Hệ thống tự động kiểm tra và đưa ra các hồ sơ có số liệu bị lỗi, thiếu thông tin, ...

Đa người dùng

Phân cấp quản lý từ Sở - Phòng - Trường - Giáo viên.

Giáo viên được cấp tài khoản để tự động cập nhật hồ sơ của mình và chờ người phụ trách kiểm duyệt.

Hỗ trợ kỹ thuật


(0277)3 873 013